Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska vara säker på att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. I den här integritetspolicyn hittar du en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Simon Crest och hur du kan använda dem.Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför bervi dig att läsa igenom texten noga. Genom att använda simoncrest.se accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@simoncrest.se.

Vilken information samlar vi in?

Dukan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ettantal olika sätt. Till exempel när du anlitar en mäklare, anmäler dig till en bevakningstjänst, besöker vår hemsida eller är i kontakt medSimon Crest på annat sätt, som till exempel på visning eller via kontaktformulär. Vi kan även komma att samla in information från tredje part, exempelvis ägarinformation från Lantmäteriet eller komplettering av adressuppgifter. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått.Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation somnamn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
 • Konto- och betalningsuppgifter förköpare och säljare
 • Enhetsinformation som IP-adress,språkinställningar och webbläsarinställningar

Varförbehöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga syftet med den personuppgiftsbehandling som Simon Crest utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, till exempel fastighetsmäklarlagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.Simon Crest behandlar personuppgifter för följande ändamål, baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen

Laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig – kursiv text)

För attbekräfta din identitet och verifiera dina person-och kontaktuppgifter

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna förmedla bostäder och tjänster till dig

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot digFör att kunna hantera ditt eventuella deltagande i tävlingar och event

Uppfylla avtal och andra berättigade intressenFör att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fastighetsmäklarlagen

Följa tillämplig lagstiftning

För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig

Andra berättigade intressen

För utskick av erbjudanden och marknadsföring

Andra berättigade intressen

Vad är berättigat intresse?

När vi använder oss av den lagliga grunden berättigat intresse innebär det att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse, till exempel att kunna erbjuda dig boenderelaterade produkter och tjänster. Det kan också handla om att vi vill följa upp ditt besök på en visning eller ditt köp av en bostad. Ytterligare ett berättigat intresse är att hålla våra tjänster så användarvänliga och relevanta för dig som möjligt. Därför behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vårt syfte är att ge dig service i form av relevant kommunikation, olika tjänster samt relevanta och anpassade erbjudanden. För den lagliga grunden – berättigatintresse – görs alltid en intresseavvägning mellan intresset av Simon Crests behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter.

Varför behöver vi ditt personnummer?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Simon Crest säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är kategorier av mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

 • Simon Crest erbjuder kompletterande produkter eller tjänster, exempelvis företag som erbjuder förmedling av försäkringar och besiktningar, samt annonsering via exempelvis Hemnet, där personuppgifter kan komma att överföras
 • Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (ett system som administrerarvåra kunderoch kontakter) samt vid problem i ett ärendehanteringssystem
 • Leverantörer av tryck och distribution. Vi kan även komma att dela uppgifter om dig med leverantörer som tillhandahåller tryck och distribution
 • En fastighetsmäklare har enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begäri sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas ut tillFMI eller till mäklares försäkringsbolag

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Simon Crest och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpas i EU/EES.Hur länge sparar vi dina personuppgifter?Personuppgifter lagras av Simon Crest under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Simon Crest gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Simon Crest vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

 • Rätt till tillgång (”registerutdrag”).

Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.

 • Rätt till rättelse.

Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad.

 • Rätt att bli raderad.

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade pågrund av en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.

 • Rätt till dataportabilitet.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dem hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det ärmed andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

 • Rätt att göra invändningar mot visstyp av behandling.

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning(berättigat intresse).

För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ettändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.

Om du invänder mot direkt marknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet.

 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter.

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att de inte är korrekta.

Tänk på att du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-post eller sms. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev.I sådana fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanalerna som vi använder.

Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader kopplade till denna begäran.Det kan också hända att vi nekar enbegäran som är ogrundad eller orimlig.

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionens om ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Kontaktuppgifter:

Sverige: Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter till Simon Crest

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Kontakta oss gärna.

Simon Crest

Upplandsgatan 37

114 59 STOCKHOLM

info@simoncrest.se